O. Jan Wojnowski

O. Jan Wojnowski urodził się 28 marca 1915 r. w Dortmundzie w Niemczech. Święcenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1939 r. Pracował najpierw w Mościskach, a w 1942 r. ukończył w Tuchowie półroczne tirocinium misyjno-pastoralne. W lutym 1943 r. rozpoczął pracę w Krakowie jako duszpasterz oraz misjonarz i rekolekcjonista. Uczył jednocześnie historii, geografii i fizyki w tajnym małym seminarium. Od września 1944 r. przebywał w hospicjum redemptorystów w Karczówce k. Kielc studiując historię kościoła na Tajnym Uniwersytecie Ziem Zachodnich. Rok później rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po jego ukończeniu, we wrześniu 1946 r. rozpoczął wykłady w seminarium w Toruniu i kontynuował je od następnego roku w Tuchowie. W lipcu 1952 r. uzyskał stopień doktora teologii w zakresie historii Kościoła. W tym samym roku został skierowany do pracy dydaktycznej w seminarium w Toruniu, a od 1958 r. w Tuchowie. Wykładał historię Zgromadzenia, historię Kościoła, historię sztuki kościelnej, homiletykę, śpiew kościelny i patrologię. W latach 1946-1953 pełnił funkcję socjusza prefekta studentatu, a następnie rektora seminarium w Toruniu, proboszcza tamtejszej parafii oraz dyrektora studiów (1959-1969). Zmarł 5 października 1981 r. w Tuchowie.

Zob. A. Owczarski, Bibliografia redemptorystów polskich (1883-2008), Kraków 2009, s. 304.