REGULAMIN PIELGRZYMKI

1. Głównym Organizatorem Pielgrzymki jest parafia św. Józefa w Toruniu.
2. Pielgrzymka odbywa się w 2 opcjach:
opcja 4-dniowa - z Torunia na Jasną Górę (28.06-1.07.2024 r.)
opcja 7-dniowa - z Torunia, przez Jasną Górę do Tuchowa (28.06-4.07.2024 r.)
3. Możliwe jest zapisanie się na jedną lub drugą opcję.
4. Opcja 4-dniowa kończy pielgrzymowanie na Jasnej Górze. Opcja 7-dniowa jedzie dalej aż do Tuchowa. 
5. W Pielgrzymce może wziąć udział osoba pełnoletnia, która akceptuje jej religijny charakter, wypełni formularz zgłoszeniowy, dokona opłaty pielgrzymkowej oraz będzie przestrzegać niniejszego regulaminu.
6. Udział osoby niepełnoletniej w Pielgrzymce możliwy jest wyłącznie z pełnoletnim opiekunem, który bierze za nią pełną odpowiedzialność, również w przestrzeganiu niniejszego regulaminu. Minimalny wiek uczestnictwa na dzień rozpoczęcia, to 15 lat. W przypadku kiedy opiekunem jest ktoś inny niż rodzic/prawny opiekun, konieczna jest ręcznie napisana i podpisana zgoda na udział niepełnoletniego w Pielgrzymce. W treści należy: a) wyrazić zgodę na udział niepełnoletniego w Pielgrzymce, podając jego imię i nazwisko, b) zaznaczyć daty rozpoczęcia i zakończenia Pielgrzymki, c) podać swój nr dowodu osobistego oraz d) imię, nazwisko i nr dowodu osobistego opiekuna. Opiekun ma obowiązek posiadać przy sobie dowód osobisty (e-dowód) w czasie trwania Pielgrzymki.
7. Zapisy przeprowadzane są wyłącznie w formie elektronicznej przez niniejszy formularz do 11 czerwca 2024 r. lub osiągnięcia limitu uczestników. Każdy uczestnik (pełnoletni/niepełnoletni) musi zostać zapisany osobno (również opiekun osoby niepełnoletniej).
8. Koszt udziału w Pielgrzymce wynosi:
opcja 4-dniowa (na Jasną Górę): 300 zł (390 zł w przypadku wybrania opcji powrotu do Torunia pielgrzymkowym autokarem)
opcja 7-dniowa (do Tuchowa przez Jasną Górę): 650 zł (w cenie powrót do Torunia)
9. Bezzwrotną zaliczkę w wysokości 150 zł należy wpłacić w ciągu 3 dni roboczych od momentu wypełnienia formularza. Brak wpłaty skutkuje automatycznym usunięciem uczestnika z listy.
10. Całość kwoty należy wpłacić do 14 czerwca 2024 r.
11. Wpłat dokonujemy na rachunek bankowy: Duszpasterstwo Akademickie, 43 1240 4009 1111 0010 9524 9934, z dopiskiem: „rowerowa24 + nazwisko osoby(osób) za które płacimy” (np.: rowerowa24 Kowalski).
12. W cenę Pielgrzymki wliczone są: ubezpieczenie, transport bagaży w trakcie przejazdów, zapasowe rowery, pomoc medyczna, pomoc serwisowa, wyżywienie, w tym przynajmniej jeden ciepły posiłek dziennie, kamizelka odblaskowa, woda na trasie, transport rowerów do Torunia po zakończeniu Pielgrzymki.
13. Pielgrzymowanie wiąże się ze znacznym wysiłkiem fizycznym, niewygodami i różnymi warunkami atmosferycznymi na co uczestnik Pielgrzymki świadomie się zgadza i jednocześnie oświadcza, że jest w kondycji, która umożliwia mu aktywny w niej udział (średnie tempo 18-22 km/h) oraz nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych. Pielgrzym zobowiązany jest również do poinformowania Organizatora o przewlekłych chorobach i o zażywanych na stałe lekach, które ma obowiązek wziąć ze sobą.
14. Ze względu na warunki miejsc noclegowych (remizy, szkoły etc.), gdzie śpimy wspólnie, uczestnicy są zobowiązani do zabrania ze sobą karimaty/materaca i śpiwora (przewożone przez samochód transportowy). Niektóre z lokalizacji dają możliwość noclegu w namiocie (we własnym zakresie). Łączna waga bagażu nie może być większa niż 12 kg/osobę.
15. Na Pielgrzymkę każdy zabiera rower przynajmniej z 18 przerzutkami/przełożeniami (własny lub wypożyczony), sprawny technicznie (wymagamy przeglądu w serwisie i/lub deklaracji, że rower jest sprawny) oraz spełniający warunki poruszania po drogach publicznych: powinien być zaopatrzony w sprawne hamulce, szkło odblaskowe czerwone z tyłu, sprawnie działające oświetlenie (przód i tył), działający sygnał dźwiękowy. Każdy jest odpowiedzialny za przygotowanie roweru, jak i wzięcie zapasowej dętki do opon w swoim rowerze (którą winien wieźć ze sobą w czasie pielgrzymowania).
16. W uzasadnionych przypadkach, po zgłoszeniu tego Organizatorom i jednostkowym zaakceptowaniu, możliwy jest udział w Pielgrzymce na rowerze elektrycznym.
17. Organizator zapewnia 2-3 zapasowe rowery i dętki w standardowym rozmiarze kół (27` i 28`).
18. Pielgrzymi poruszają się w kaskach ochronnych (każdy zapewnia go sobie we własnym zakresie) i kamizelce odblaskowej (zapewnia Organizator), w stałych, max 15 osobowych kolumnach wg przepisów ruchu drogowego, które uczestnicy znają i przestrzegają. Na czele każdej grupy jedzie lider, do którego poleceń grupa się stosuje, który dostosowuje tempo jazdy i prowadzi resztę wyznaczoną trasą. Grupę zamyka wicelider, wspomagający lidera.
19. Uczestników Pielgrzymki obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków i innych środków odurzających. W przypadku użycia powyższych środków pielgrzym zostanie wydalony w trybie natychmiastowym bez względu na czas i miejsce, w którym zostanie przyłapany.
20. W czasie postojów przewidziane są punkty modlitewne, w których pielgrzymi są zobowiązani uczestniczyć.
21. Pielgrzymi zwracają się do siebie zwrotami: "bracie" i "siostro" bez względu na wiek i pozycję społeczną.
22. Po zamknięciu zapisów, uczestnicy Pielgrzymki zostaną podzieleni na diakonie: porządkową, liturgiczną, gospodarczą i bagażową, których celem będzie wzajemna służba i usprawnienie codziennego życia.
23. Uczestnicy Pielgrzymki biorą na siebie pełną odpowiedzialność za szkody poniesione w trakcie trwania Pielgrzymki, a także za szkody spowodowane podczas Pielgrzymki, w szczególności te wynikające z własnej lekkomyślności, brawury jazdy, braku zachowania przepisów ruchu drogowego, bądź nieposzanowania miejsca noclegowego.
24. Uczestnik Pielgrzymki akceptując niniejszy regulamin i dokonując zapisu, zgadza się jednocześnie na możliwe upublicznianie swojego wizerunku w mediach (zdjęcia, filmy promocyjne etc.) 
25. Wszystkie kwestie sporne, nie ujęte w niniejszym regulaminie, rozstrzyga kierownik Pielgrzymki lub osoba przez niego upoważniona.