Kim jest akolita?

 

Już wiemy, że z woli Księdza Biskupa również w naszej parafii jest wprowadzana posługa akolity stałego. Nawiązuje ona do tradycji pierwszych wieków Kościoła, kiedy to akolici spełniali wiele posług. Dzisiaj akolici oprócz zadań o charakterze pastoralnym spełniają również pewne funkcje o charakterze liturgicznym:

  • FUNKCJE ZWYCZAJNE: niesienie Komunii św. chorym w domach; wystawienie i/lub chowanie Najświętszego Sakramentu oraz przewodniczenie niektórym nabożeństwom, jeśli nie ma kapłana (np. Droga krzyżowa w piątki o godz. 14.15); rozłożenie na ołtarzu korporału, puryfikaterza, kielicha i palki; podawanie przewodniczącemu chleba i wina przyniesionych przez ministrantów; pomoc kapłanowi w przyjmowaniu darów zgromadzonych w kościele; jeżeli nie ma diakona, a używa się kadzidła, akolita podaje kadzielnicę i asystuje kapłanowi przy okadzaniu darów ofiarnych, krzyża i ołtarza, oraz akolita okadza zgromadzonych; jeżeli nie ma diakona, akolita oczyszcza naczynia liturgiczne na krawędzi ołtarza lub kredensie, a przy dużych koncelebrach pomaga diakonowi w oczyszczeniu i uporządkowaniu naczyń liturgicznych,

  • FUNKCJE NADZWYCZAJNE: akolita może pomagać w rozdawaniu Komunii św. podczas Mszy św., może zanosić Komunię św. chorym w szpitalu oraz nieść krzyż w procesji.

Ufamy, że funkcja akolity przyczyni się do jeszcze większego bogactwa liturgii sprawowanej w naszym kościele.