O. Stefan Ryznar

O. Stefan Ryznar urodził się 8 września 1916 r. w Szerzynach (diecezja tarnowska). Profesję zakonną złożył 2 sierpnia 1937 r., a święcenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 1942 r. W czasie wojny rozpoczął tajne studia na Uniwersytecie Poznańskim, gdzie uzyskał stopień magistra nauk przyrodniczych. Od 1947 r. nauczał w małym seminarium w Toruniu. W latach 1955-1959 pełnił funkcję proboszcza w Toruniu, a w latach 1959-1965 we Wrocławiu. Następnie przebywał w klasztorach w Zamościu, Lubaszowej (1973-1975), Toruniu (1975-1977), Warszawie (1977-1986), Skarżysku-Kamiennej i ponownie w Lubaszowej. Tam zmarł 11 grudnia 1998 r. Był wicepostulatorem w sprawie beatyfikacji o. Łubieńskiego. Napisał dwie broszurki z przemówieniami maryjnymi i własne tłumaczenie psalmów brewiarzowych. Chętnie spieszył z posługą kapłańską, co uwidaczniało się w wyjątkowej łatwości przemawiania do starszych, dzieci i młodzieży. Kazania jego zazwyczaj były oryginalne, interesujące i praktyczne. Odznaczał się bystrością i wielkim zmysłem praktycznym oraz wspaniałą kulturą towarzyską.

Zob. A. Owczarski, Bibliografia redemptorystów polskich (1883-2008), Kraków 2009, s. 217.